Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Όλες οι παροχές, τα επιδόματα και τα δικαιώματα του μονογονέα

Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τον ιστότοπο http://singleparent.gr. Αξίζει να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες του!

1. Γενικό Νομοθετικό Πλαίσιο
Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα») καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την περισσότερο ουδέτερη («τέκνα γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»). Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων απαιτείται και η σύμπραξη της μητέρας του. Η καινοτομία της συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης το παιδί αποκτά, ως προς όλα, θέση τέκνου γεννημένου από γάμο απέναντι και στους δύο γονείς τους και τους συγγενείς τους (πλήρες κληρονομικό δικαίωμα, αξίωση διατροφής κλπ).

Τί νοείται μονογονεϊκή οικογένεια και τί, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: Με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24.3.2010) προσδιορίζεται επακριβώς η ιδιότητα του γονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η οποία αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), ως εξής:
«i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.»
Ενόψει της ανωτέρω ρύθμισης το ΑΣΕΠ προχώρησε στην ανανέωση των παραρτημάτων που χρησιμοποιούνται από φορείς και υποψηφίους κατά τις διαδικασίες ΣΟΧ και ΣΜΕ και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του. Στα σχετικά σημεία των ανανεωμένων παραρτημάτων έχει ενσωματωθεί ο νομοθετικά κατοχυρωμένος ορισμός και έχουν προσαρμοστεί αναλόγως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Τί νοείται προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από ένα μόνο γονέα. Η ιδιότητα του ενηλίκου τέκνου που συνοικεί με τον υπάλληλο και έχει φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση (άρθρο 7 του ν.2238/1994) διαπιστώνεται είτε με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΔΟΥ είτε με θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία ισχύος του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α).

Τί νοείται πολύτεκνος μονογονέας: Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

2. Εργασιακά (άδειες-επιδόματα-διαγωνισμοί πρόσληψης):
-Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας διάρκειας έως 7 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των τρεισήμισι (3,5) ετών (άρθρο 5 του ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998). Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού. ( άρθρο. 8 του Ν. 4075/2012).

-Σύμφωνα με το Νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53, Ν. 3528/07, ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07), για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

- *Σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο/η εργαζόμενος/η άγαμος /η χήρος/α μονογονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
*Η διάταξη αυτή, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος της Ελλάδας [αρχή της ισότητας] δεν προβλέπει τίποτα για τους διαζευγμένους.

-Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989), του προβλεπόμενου από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι. Επίδομα γάμου παρέχεται στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 20 του ν. 1849/89, ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989) αλλά και στους αρχηγούς ΜΓΟ στο δημόσιο τομέα, εφόσον στους τελευταίους, έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού (άρθρο 11 του ν. 3205/03, ΦΕΚ 297Α/23-12-2003).

- Με το Νόμο 2190/94 αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθεται στο συνολικό βαθμό που έλαβαν 5% για κάθε παιδί.

-Δυνατότητα μοριοδότησης στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών. Κάθε τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θα λαμβάνει 50 μονάδες, σύμφωνα με τις αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο για την πρόσληψη μέσω του Α.Σ.Ε.Π (δυστυχώς και από αυτό τον νόμο, εξαιρούνται τα παιδιά των διαζευγμένων….)

-Μεταθέσεις μονογονέων-υπαλλήλων του δημοσίου: Η ελληνική νομοθεσία βρίθει ευνοϊκών διατάξεων σε σχέση με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των μονογονέων. Λόγου χάρη το ΠΔ 100/2003 που αφορά τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού προβλέπει ειδικά προνόμια ευνοϊκής μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων για μία μητέρα λ.χ. που τελεί σε διάζευξη, στην οποία δίνεται προτεραιότητα.

-Οι γυναίκες οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι άνδρες, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση για αυτούς, να είναι χήροι ή διαζευγμένοι και να έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση εφόσον είναι ασφαλισμένες-οι στα Ταμεία Συντάξεως του προσωπικού των τραπεζών, το Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε., το Τ.Σ.Π. – Η.Σ.Α.Π., τον Ο.Α.Π. Δ.Ε.Η., το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και το Τ.Α.Π. – « Η ΕΘΝΙΚΗ » (υπαγόμενες-οι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, για πρώτη φορά πριν την 01.01.1993), θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους. (Ν. 1902/90 άρθρο 10, παρ. 8, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 9, παρ. 1, του ν. 1976/91, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3, του ν. 2084/92).

-Ένταξη των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας, επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και επιδότησης Εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, από τον ΟΑΕΔ.

-Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και για τις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.

3. Μονογονείς και πολύτεκνοι
-Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

-Πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται στη μητέρα χωρίς σύζυγο (άγαμη, χήρα, διαζευγμένη) εφόσον έχει την επιμέλεια τριών (3) τουλάχιστον άγαμων παιδιών ηλικίας μέχρι 23 ετών και είναι η μόνη υπόχρεος για τη διατροφή τους (το επίδομα χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 - άρθρο 63, ν. 2459/97 – άρθρο 39, ν. 2972/01 – άρθρο 50 & ν. 3454/06 – άρθρο 6). Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται και στο χήρο πατέρα ο οποίος έχει την επιμέλεια τουλάχιστον τριών (3) άγαμων παιδιών μέχρι 23 ετών.

-Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα μονογονέα με τρία παιδιά η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο τέκνο συμπλήρωσε το 23O έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.

4. Φορολογία-εισοδήματα-οικονομικά
-Δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές (Ν. 3016/2002, άρθρο 27, παρ.2).

-Ισχύουν αυξημένα όρια κάλυψης στεγαστικών αναγκών για το διαζευγμένο, χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων.
Οι παραπάνω δικαιούχοι τυγχάνουν της εκάστοτε ισχύουσας προσαυξημένης απαλλαγής του εγγάμου.

-Κατά την απόκτηση περιουσίας μετά από γονική παροχή, στην περίπτωση που ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, η αξία της περιουσίας που υπόκειται στο μισό του φόρου δωρεάς ανέρχεται στις 130.000 ευρώ. Στην περίπτωση δηλαδή των μονογονεϊκών οικογενειών τα τέκνα υπόκεινται σε μειωμένη φορολογία (Ν. 3427/05).

-Στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του, και κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα (Ν. 2459/97, άρθρο 25, παρ. 20).Όταν έχουμε τη γέννηση τέκνου εκτός γάμου, η γονική μέριμνα ασκείται μόνο από τον ένα γονιό και στην περίπτωση αυτή το συνολικό αφορολόγητο του τέκνου του προστίθεται σε εκείνο του άγαμου γονέα.

Οικονομική ενίσχυση

- 44 ευρώ μηνιαίο επίδομα καταβάλλουν οι Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιών σε κάθε απροστάτευτο παιδί ηλικίας μέχρι 16 χρόνων. Προϋπόθεση το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για τριμελή οικογένεια τα 294 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 24 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

- 300 ευρώ ετησίως σχολικό επίδομα για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 16 ετών. Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, δικαιούχοι του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ είναι οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) αποτελούμενες από Έλληνες Υπηκόους και Υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., με ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον ότι ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η καταβολή του εν λόγω εισοδήματος παύει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του. Απευθύνεται σε οικογένειες (και μονογονεϊκές) με εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ετησίως και η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από τη Δ.Ο.Υ του τόπου διαμονής του δικαιούχου.

Οι προϋποθέσεις χορηγήσεώς του είναι οι ακόλουθες:
Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ, πράγμα που κατ’ ουσίαν σημαίνει ότι δεν το δικαιούνται παρά οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Η σχετική αίτηση για το ως άνω επίδομα συμπληρώνεται και δίδεται στον διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος εκδίδει σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε:

-εκκαθαριστικό της Εφορίας

-βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοιτά σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβετε από τον Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

- 159 ευρώ επίδομα τρίτου παιδιού καταβάλλει ο ΟΓΑ μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους, ανεξάρτητα από το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων.

- 440 Ευρώ (220 Ευρώ πριν από τον τοκετό και 220 Ευρώ μετά τον τοκετό). Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1302/1982 σε εργαζόμενες γυναίκες που δε δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

- Επίδομα τρίτου παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των Ν. 1829/90 και Ν. 2459/97. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 131 Ευρώ και καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 23.480 Ευρώ.

-Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας «Αναρρωτήριο Πεντέλης», η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου και το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» παρέχουν πανελλαδικά, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 105,65 ευρώ σε μονογονείς με ένα παιδί ή 148,20 ευρώ σε μονογονείς με δύο παιδιά, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 2.817 ευρώ και ότι δεν λαμβάνουν το επίδομα απροστάτευτου παιδιού.

-Χορηγείται σχολικό επίδομα σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 3, του ν. 3016/02, ΦΕΚ Α’ 110/17-5-2002). Απευθύνεται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του τόπου διαμονής του δικαιούχου.

- Το Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5, του ν. 1302/82 (ΦΕΚ Α’ 133/29-10-1982) σε εργαζόμενες γυναίκες που δεν δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440 ευρώ εφάπαξ. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

-Παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επεκτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά δικαιώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά (ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται (α) η καταβολή από το Δημόσιο εφάπαξ παροχής ύψους 2.000 ευρώ στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί από 1.1.2006 και μετά, (β) η υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα να προσλαμβάνουν σε καθορισμένο ποσοστό γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, (γ) η χορήγηση «Κάρτας πολιτισμού» σε γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, κ.λπ.

Ειδικά μηνιαία επιδόματα από τον ΕΔΟΕΑΠ σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες
03/11/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμoύ Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) αποφάσισε τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος σε μονογονεϊκές καθώς και σε πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Tη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ποσού € 100,00 για κάθε παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με ιδιόκτητη κατοικία και το διπλάσιο ποσό σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία και πληρώνει ενοίκιο. Ως όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των € 25.000,00. Το επίδομα θα χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα τα παιδιά ασφαλίζονται στον Οργανισμό. Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος θα είναι οικογένειες που την επιμέλεια των παιδιών της έχει ο ένας εκ των δύο γονέων, δηλαδή όταν είναι προσωπική επιλογή (ανύπαντροι γονείς), όταν η επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται σε έναν εκ των δύο γονέων μετά από δικαστική απόφαση (διαζευγμένοι) και όταν υπάρχει κατάσταση χηρείας.

-Tην ενίσχυση σε μηνιαία βάση όλων των οικογενειών μετά την απόκτηση του τρίτου παιδιού ως εξής:

Για το τρίτο παιδί €100,00
Για το τέταρτο παιδί €150,00
Για κάθε επόμενο παιδί € 50,00 μηνιαίως

Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια με 4 παιδιά θα ενισχύεται με € 250,00 το μήνα, η οικογένεια με 5 παιδιά με € 300,00 το μήνα και με € 50,00 επιπλέον για κάθε παιδί η οικογένεια που έχει πάνω από 5 παιδιά.
Το επίδομα θα καταβάλλεται για όσα παιδιά είναι ενεργά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. 210-72.64.742, 210-72.64.777 και 210-72.64.883.

5. Εθνική Άμυνα

-Από το Γραφείο Στρατολογικής Πολιτικής έχουν καθιερωθεί (Ν. 3421/05) τα εξής:

-Ο γιος άγαμης μητέρας υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή ο μεγαλύτερος).

-Ο γιος ορφανός από τον ένα γονέα υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος).

6. Παιδεία

-Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των μονογονέων με τρία παιδιά που έχουν τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια και είναι οι μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών (Ν. 3454/06, άρθρο 6, παρ. 2), διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (Ν. 3255/04, άρθρο 6, παρ. 3, ΦΕΚ Α’ 138) εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες και μετατίθενται στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης προτίμησής τους (Π.Δ. 50/1996 άρθρο 13, παρ. 1β, ΦΕΚ Α’ 45).

-Όσον αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι μονογονείς (με επιμέλεια άγαμων, ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών) λαμβάνουν τα μόρια του γάμου (Π.Δ. 39/1998 άρθρο 1, παρ. 1, ΦΕΚ Α’ 43, όπως διορθώθηκε και ισχύει, ΦΕΚ Α’ 262/1998).

-Επιτρέπεται η χωρίς ποσοτικό περιορισμό μετεγγραφή των ορφανών σπουδαστών, και συγκεκριμένα «επιτρέπονται οι μετεγγραφές των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ» (Ν. 3282/04 που αφορά στις μετεγγραφές σπουδαστών εσωτερικού, ΦΕΚ Α’ 208/1-11-04, σχετική ενημερωτική εγκύκλιος Φ.1/84811/Β3/ 24-8-06).

Παιδικοί σταθμοί

-Με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4-2002) παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.

-*Οι χήροι/χήρες, διαζευγμένες και μονογονεικές οικογένειες μέχρι 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα απαλλάσσονται των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ενώ από 20.001 ευρώ μέχρι και 35.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, καταβάλλουν τροφεία 50 ευρώ/μήνα για το πρώτο παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού, για το δεύτερο παιδί.
*Η συγκεκριμένη ειδική ρύθμιση τροφείων ισχύει για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Αττικής

7. Οργανισμός Εργατικής Εστίας

-Οι άγαμες μητέρες και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται κάθε έτος Δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή κατά το προηγούμενο έτος. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.

-Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του οργανισμού.

8. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

Απαιτούνται μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μονογονεϊκών οικογενειών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά του. Συγκεκριμένα:

- 700 ένσημα για τις ανύπαντρες μητέρες και τους χήρους/ες και μόλις 500 ένσημα για τις ίδιες κατηγορίες αν υπάρχει αναπηρία 67% και άνω στην οικογένεια.

-Υπάρχει ειδικό διαρκές πρόγραμμα για τη στεγαστική συνδρομή σε άγαμες μητέρες σύμφωνα με το οποίο: ή παραχωρούνται έτοιμες κατοικίες σε άγαμες μητέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες, ή παραχωρούνται στεγαστικά δικαιώματα για την εξεύρεση κατοικίας στην ελεύθερη αγορά, απόκτησή της από τον ΟΕΚ και παραχώρηση στη δικαιούχο, ή χορηγείται άτοκο δάνειο από κεφάλαια του ΟΕΚ με περίοδο αποπληρωμής τα 25 χρόνια.
-Επίδομα ενοικίου χορηγείται στις άγαμες μητέρες που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 900 ημέρες εργασίες και πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδήματος.

9. Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , οι μονογονείς αποτελούν ειδική κατηγορία δανειοληπτών με ευνοϊκότερο επιτόκιο δανεισμού οι εργαζόμενοι που είναι ανάπηροι, πολύτεκνοι και προστάτες τέκνων που πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

10. Περίθαλψη

-Χορηγείται στους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους γονείς βιβλιάριο δωρεάν χορήγησης φαρμάκων και νοσοκομειακής περίθαλψης στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα από αυτούς παιδιά τους.
-Δικαίωμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει ο ανασφάλιστος διαζευγμένος ή σε διάσταση σαν άμεσα ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο άλλος σύζυγος κατά το χρόνο λύσης του γάμου. Το ασφαλιστικό αυτό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.

-Λειτουργούν σε όλη τη χώρα Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε κάθε μονογονεϊκή οικογένεια όταν τους ζητηθεί.

11. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)

Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και προσωρινή φιλοξενία στις μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Υιοθεσία

Μια ανύπανδρη γυναίκα όπως και ένας ανύπανδρος άνδρας μπορούν να υιοθετήσουν παιδί βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες που δεν βρίσκονται μέσα σε ένα γάμο υιοθετούν παιδί ακολουθώντας κάποιον από τους τρόπους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η έρευνα που γίνεται και σε αυτή την περίπτωση από τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι ίδια με αυτή που ισχύει για τα ζευγάρια. Εδώ όμως η πολιτεία δίνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στο εάν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον που είναι έτοιμο να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση αλλά και στο εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα αποτελούσε το αντρικό πρότυπο για το υιοθετημένο παιδί. (πατέρας, αδελφός, ξάδελφος ).

Μονάδες Φιλοξενίας-Στήριξης

Στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα

-Περίθαλψη της μόνης γυναίκας που κυοφορεί εντός του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» σε ειδικό Τμήμα στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν έως 20 μητέρες.
-Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψη του τοκετού.
-Ενίσχυσή της σε χρήμα ή είδη.
-Συνεργασία με το οικογενειακό της περιβάλλον και επανένταξή της σ’ αυτό.
-Φιλοξενία του βρέφους της μετά τον τοκετό στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και περίθαλψη της ίδιας για όσο διάστημα επιβάλλεται από την υγεία της και τις συνθήκες αποκατάστασής της.
-Προστασία του παιδιού της μέχρι να είναι έτοιμη να το αναλάβει ή τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία.
-Στις μονογονεϊκές οικογένειες που αναλαμβάνουν το παιδί τους, το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, βοήθεια σε είδος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οικονομική ενίσχυση, τοποθέτηση σε διαμέρισμα.

Εκτός από το Κέντρο Βρεφών “Μητέρα” επίσης:

-Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης Γυναικών του ΚΕΘΙ παρέχεται νομική, ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη και στις γυναίκες αρχηγούς ΜΓΟ.
-Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας λειτουργούν οι Δ/νσεις Πρόνοιας όπου μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών παρέχεται ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στην άγαμη μητέρα.
-Στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προβλέπονται ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσ/νίκη.

Το συγκεκριμένο άρθρο συντάχθηκε, αντλώντας πληροφορίες από τις πηγές:
καθώς και από ιδία εμπειρία.

Χρήσιμες σημειώσεις:

-Λόγω της τρέλλας του Ελληνικού κράτους, με τους νόμους να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι θεωρητικές και τη στιγμή που τις διαβάζετε, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς. Για εγκυρότερη και πιο εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείτε να απευθύνεστε σε σχετικούς συλλόγους-κέντρα στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών ή σε δικηγόρους, προκειμένου να σας κατατοπίσουν σχετικά.

-Σε περίπτωση που τα παραπάνω έχουν τροποποιηθεί ή έχει ισχύ κάποιος νέος νόμος και οι αλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, σας ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη και σας παρακαλούμε να μας το επισημάνετε με email στο info@singleparent.gr προκειμένου να προβούμε στις σχετικές αλλαγές. Σας ευχαριστούμε!- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου