Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Βελτιώνοντας την εργαζόμενη μνήμη των παιδιών με ΔΕΠΥ

Η εργαζόμενη μνήμη αφορά την ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί πληροφορίες στο μυαλό του κατά την εκτέλεση πολύπλοκων έργων. Ένα μικρό παιδί είναι σε θέση να εκτελεί απλές εργασίες/ έργα – πχ να ξύνει το μολύβι του όταν του ζητείται- ενώ ένα παιδί στο γυμνάσιο είναι σε θέση να θυμάται τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών του. Πολλά παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/ΔΕΠΥ) έχουν αδύναμη εργαζόμενη μνήμη, καθώς διάφορα διασπαστικά ερεθίσματα τα εμποδίζουν να προσλάβουν τις πληροφορίες που πρέπει να θυμούνται. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν αφενός να βοηθήσουν τους μαθητές με ΔΕΠ/ΔΕΠΥ να αναπτύξουν μνημονικές στρατηγικές προκειμένου να θυμούνται περισσότερα και αφετέρου - και εξίσου σημαντικό- να τους υπενθυμίζουν να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αυτές όταν χρειάζεται.