Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ψηφιακή αναβάθμιση στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας

Την αναβάθμιση του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί με συνολικά κονδύλια 1.800.000 ευρώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την έγκριση της σχετικής πρόσκλησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η σχετική πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ψηφιακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλισηίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον στο οποίο οιεκπαιδευτικοί διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητώνκαι στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και τηςεπικοινωνίας.

Φορέας υλοποίησης και δυνητικός δικαιούχος του έργου είναι η Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Τομέας Παιδείας).

Πηγή: ΠΚΜ via ΕΡΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου